සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත
සංවර්ධන පදනම (SMIDF)


අපගේ සමාගම්

SMIDF Youth Campus

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන පදනම සමාගම් පනතේ PV/5798 අංකය යටතේ සංස්ථාවක් ලෙස නීතිගත කර ඇති ආයතනයක් වන අතර තෘතීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ P12/0105 අංකය යටතේ තෝරාගත් පාඨමාලාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති ආයතනයකි.


තව කියවන්න

සිහළ FM

ඉතා ගුණාත්මක සහ වැඩදායි වැඩසටහන් අසන්නන් සහ නරඹන්නන්හට ලබා දීම මඟින් වර්තමානයේ පරිහානියට ලක්ව ඇති හෙළ සාරධර්ම, සභ්‍යත්වය සහ සංස්කෘතිය සුරැකීම සිහළ FM අපගේ මූලික ඉලක්කය හා අරමුණ වේ.


තව කියවන්න

Rich Capital Investment & Asset Management

මුලික ප‍්‍රාග් ධනයක් යොදවා ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපාරයන්හි ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා එදිනෙදා හදිසියේ අත්‍යාවශ්‍ය වන මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදෙමින් ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරවීමේ අරමුණින් Rich Capital Investment & Assest Management ආයතනය ආරම්භ කර ඇත.


තව කියවන්න

පුවත් සහ කාලීන සිදුවීම්

test
SMIDF 51 Batch Capping Ceremony
SMIDF 51 Batch Capping Ceremony
SMIDF Nurses vocational Training academy 50 batch ( 2021-2022 )